Genius azelyrics.net.ru Lyrics

Genius azelyrics.net.ru .Lyrics

Sebby – Monochrome No Kiss lyrics

December 22, 2016 by Tagged with:
Posted in: Lyrics

Tenga e Ni ilo a nakuta
Monurocuro hukinu keru
Tsuzushi Yubi, Temaneku mama ni

Oketa tono ina kina
Howote ita ina watashi wo
Yasishe ku tsukuta
Uweku ge ude asobu

Yomene wa shiko sura
Ai no ketechi wo sukasu
Dokunoremo, e wa ma wusunda
Kaneta kiwa misa

Kitete ta tono mara
Tsu tsumarete o wa ti ai
Sonomegaima No uau ta shiku
Atsu adu adaketu

Yasishe kute
Atsu kute
I kawami kisu de

Ino wata tiayo sigonjaru
Shikita terashiteruuuuuu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>